آموزش کانولوشن به زبان ساده در متلب 2017

آموزش کانولوشن به زبان ساده در متلب

در حوزه ی زمان وقتی می خواهیم می خواهیم دو سیگنال را در هم ضرب کنیم ، همانند روش معمولی ضرب ریاضی اقدام می کنیم . ولی در حوزه ی فرکانس برای ضرب دو سیگنال باید از طریق کانولوشن ۲ سیگنال این عمل را انجام دهیم . در این پست هدف ما آموزش کانولوشن به اطلاعت بیشتر دربارهآموزش کانولوشن به زبان ساده در متلب[…]