مفهوم تابع هزینه با دو پارامتر - بخش دوم Intuition of Cost Function II - قسمت هفتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

مفهوم تابع هزینه با دو پارامتر – بخش دوم Intuition of Cost Function II – قسمت هفتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این آموزش بیشتر در مفهوم تابع هزینه ریز می‌شویم و بررسی می‌کنیم که چطور می‌توان یک تابع هزینه را بوسیله دو پارامتر بررسی کرد.