اعوجاج در سیستم های مخابراتی

اعوجاج در سیستم های مخابراتی : ۲ اعوجاج مهم در سیستم های مخابراتی

در سیستم های مخابراتی زمانی که سیگنالی از فرستنده ارسال می شود ، در طول مسیری که این سیگنال به گیرنده منتقل می شود ، با شرایط و اتفاقاتی رو به رو می شود . که به این شرایط و اتفاقات اعوجاج می گوییم . یعنی در مسیر انتقال سیگنال از فرستنده به گیرنده تغییراتی اطلاعت بیشتر دربارهاعوجاج در سیستم های مخابراتی : ۲ اعوجاج مهم در سیستم های مخابراتی[…]