ترانهاده و وارون ماتریس Inverse and Transpose– قسمت شانزدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

ترانهاده و وارون ماتریس Inverse and Transpose– قسمت شانزدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه از سری آموزش‌های یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد با ترانهاده و وارون ماتریس آشنا می‌شویم. مطالب این جلسه تکمیلی بر مباحث قبلی بوده و پس از آن وارد سرفصل جدید می‌شویم.

ویژگی‌های ضرب ماتریس Matrix Multiplication Properties– قسمت پانزدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

ویژگی‌های ضرب ماتریس Matrix Multiplication Properties– قسمت پانزدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه از سری آموزش‌های یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد با ویژگی‌های ضرب ماتریس آشنا می‌شویم. استفاده از ماتریس محاسبات ما را آسان می‌کند. نکته مهم استفاده درست از ماتریس است.

ضرب ماتریس در ماتریس Matrix-Matrix Multiplication – قسمت چهاردهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

ضرب ماتریس در ماتریس Matrix-Matrix Multiplication – قسمت چهاردهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه از دوره آموزش یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد، با شیوه ضرب دو ماتریس آشنا خواهیم شد. همچنین شرط این عمل و کاربرد آن را با مثال بررسی خواهیم کرد.

ضرب ماتریس در بردار Matrix Vector Multiplication– قسمت سیزدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

ضرب ماتریس در بردار Matrix Vector Multiplication– قسمت سیزدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

از مفاهیم بنیادین دیگر که در مباحث یادگیری ماشین کاربرد دارد، ضرب ماتریس در بردار است که در این نوشتار به آن می‌پردازیم.

محاسبات ریاضی ماتریس Matrix Mathematical Calculations– قسمت دوازدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

محاسبات ریاضی ماتریس Matrix Mathematical Calculations– قسمت دوازدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در ادامه مباحث قبلی در رابطه با دورهٔ مفاهیم اولیه از جبر خطی، در این جلسه با محاسبات ماتریس‌ها آشنا خواهیم شد.

ماتریس و بردار Matrices and Vectors– قسمت یازدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

ماتریس و بردار Matrices and Vectors– قسمت یازدهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این نوشتار و پیش از ورود به مباحث عمیق‌تری از هوش مصنوعی، با اصول اولیه جبر خطی، یعنی مفاهیم بردار و ماتریس آشنا می‌شویم.