آموزش ریاضی پایه دهم حل معادله درجه دوم و روشهای آن

آموزش ریاضی پایه دهم حل معادله درجه دوم و روشهای آن

در متن قبلی به حل معادله درجه اول پرداختیم. در این بحث به حل معادله درجه دوم و روشهای آن و نکاتی پیرامون آن خواهیم پرداخت. تعریف معادله درجه دو معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:   اطلاعت بیشتر دربارهآموزش ریاضی پایه دهم حل معادله درجه دوم و روشهای آن[…]