طراحی فیلتر پایین گذر در متلب , نمودار فیلتر پایین گذر در متلب

طراحی فیلتر پایین گذر در متلب

تمامی سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان ( LTI ) یک پاسخ ضربه و ( از نظر تبدیل فوریه) یک پاسخ فرکانسی و (از نظر تبدیل لاپلاس ) یک تابع تبدیل را دارا می باشند . در صورتی که بخواهیم به آنالیز سیستم ها بپردازیم تا پاسخ فرکانسی سیستم را محاسبه کنیم بایستی فیلتر اطلاعت بیشتر دربارهطراحی فیلتر پایین گذر در متلب[…]