تابع ضربه زمان گسسته در متلب

آموزش سریع توابع گسسته در متلب به همراه ۴ مثال مهم

در پست های قبلی سایت با ۷ ویژگی سیستم های مخابراتی (تغییر پذیری و تغییر ناپذیری بازمان ، حافظه دار و بدون حافظه ،علّی ،خطی و غیرخطی، وارون پذیری و …) که لازم است هر دانشجویی با آنها آشنا باشد آشنا شدیم  و همچنین دانستیم که سیگنال ها را از نظر زمانی به دو گروه اطلاعت بیشتر دربارهآموزش سریع توابع گسسته در متلب به همراه ۴ مثال مهم[…]