محاسبه انرژی و توان سیگنال ها در متلب

محاسبه انرژی و توان سیگنال ها در متلب

سیگنال ها در سیستم های مخابراتی به دو دسته ی سیگنال های پیوسته و سیگنال های گسسته تقسیم شدند . هر کدام از این طبقه بندی های سیگنال ها ویژگی هایی را داشتند و در مورد نحوه ی محاسبه ی سری فوریه برای سیگنال های پیوسته و گسسته و محاسبه ی تبدیل فوریه برای سیگنال اطلاعت بیشتر دربارهمحاسبه انرژی و توان سیگنال ها در متلب[…]