فشرده سازی تصویر در متلب کوانتیزاسیون تصویر در متلب

فشرده سازی تصویر با متلب – کوانتیزاسیون تصویر + ویدیو

همه ما بارها با حجم زیاد تصاویر و مشکل کمبود حافظه مواجه شدیم. در موارد زیادی برش تصاویر هم نتواسنته حجم تصویر را به حجم مدنظر ما کاهش دهد. راه حل چیست؟ چگونه میتوان به سادگی حجم تصاویر را کاهش داد؟ یکی از بهترین روشها فشرده سازی تصویر با متلب است که زیر مجموعه ای اطلاعت بیشتر دربارهفشرده سازی تصویر با متلب – کوانتیزاسیون تصویر + ویدیو[…]