تابع چگالی احتمال در متلب

آموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب

از جمله توابع مهمی که در احتمال با آن ها رو به رو هستیم می توان به تابع چگالی احتمال و تابع توزیع احتمال اشاره نمود . که هر کدام از این توابع ویژگی های خاص خود را دارا می باشند . در این پست هدف ما آموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب می اطلاعت بیشتر دربارهآموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب[…]